Volle Bak Herk Lied

Lig dzje in oer wieg, of ligt dzje in oer zerk
Goat dzje op café , of goat dzje noa de kerk

Zè dzje directeur, of zè dzje ne klerk
Koem noa Volle Bak Herk

Zè dzje ne slappe, of zè dzje hiel sterk
Stoat dzje op den dop, of hèd dzje veul werk

Zè dzje nen eek, od zè dzje ne berk
Koem noa Volle Bak Herk

Refrein :

Volle Bak Herk, Volle Bak Herk
Hei is het te doen moar da had dzje al gemerk
’t is altijd Vollen Bak
Bè Volle Bak Herk

Volle Bak Herk, Volle Bak Herk
Hei is het te doen moar da had dzje al gemerk
’t is altijd Vollen Bak
Bè Volle Bak Herk

Audio file